Wielokulturowość w Árborg

Gmina Árborg stała się bardzo wielokulturową gminą. Mieszka tu ponad 830 osób z obcym obywatelstwem, a także wielu mieszkańców o wielokulturowym pochodzeniu, którzy posiadają obywatelstwo islandzkie. Osoby te mają różne pochodzenie, doświadczenia, kulturę i wykształcenie, a tym samym wzbogacają społeczność gminy.

W przedszkolach I szkołach podstawowych w gminie Árborg jest wielu uczniów o bardzo zróżnicowanym wielokulturowym pochodzeniu. W większości przypadków obydwoje rodziców posługuje się innym językiem niż język islandzki ale są również uczniowie, których jeden z rodziców posluguje się językiem islandzkim jako ojczystym. W sumie w przedszkolach i szkołach podstawowych używanych jest 27 różnych języków. Największą grupę stanowią dzieci, których rodzice posługują się językiem polskim, a nastepna grupą pod względem liczebności są dzieci, któych rodzice posługują się językiem angielskim.

Dla osób o wielokulturowym pochodzeniu dostępne są różne usługi oferowane przez gminę, a także inne instytucje i organizacje pozarządowe. Należy tu wymienić biblioteki z wyborem książek i czasopism w wielu językach, Klub Strókur z regularnymi zebraniami, spotkania organizowane przez Czerwony Krzyż oraz naukę języka islandzkiego oferowaną przez Fræðslunet Suðurlands.

Zespół ds. wielokulturowości  

W gminie Árborg w 2015 roku został powołany zespół specjalistów mający na celu m.in. planowanie i kształtowanie polityki wobec uczniów wielojęzycznychi ich rodzin w szkołach. W skład zespołu noszącego nazwę Zespół ds. Wielokulturowości wchodzą przedstawiciele wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej. Zespół spotyka się regularnie, a w 2020 roku dołączyli do niego przedstawiciele szkoły ponadpodstawowej Fjölbrautaskóli Suðurlands.

Poniżej znajdują się przykłady efektywnych projektów opartych na współpracy:

Czytamy razem (Lesum saman)

Jesienią 2019 r. rozpoczął się wspólny projekt Czerwonego Krzyża, Wydziału Rodziny i szkół podstawowych w gminie Árborg, o nazwie „Czytamy razem”. Głównym celem projektu jest wspieranie czytania uczniów dwujęzycznych w klasach 1, 2 i 3 w szkołach podstawowych gminy Árborg. Projekt opiera się na pomocy raz w tygodniu w każdej ze szkół w Selfoss, oferowanej przez wolontariuszy Czerwonego Krzyża.

Uczymy się razem (Lærum saman)

Wiosną 2017 r. rozpoczął się wspólny projekt Stowarzyszenia Seniorów, Wydziału Rodziny i Szkół Podstawowych w gminie Árborg o nazwie „Uczymy się razem”. Projekt ma na celu poprawę umiejętności czytania dwu- i wielojęzycznych uczniów w klasach 4, 5, 6 i 7 w szkołach podstawowych gminy Árborg oraz pomoc i wspieranie ich postępów w nauce. W ramach projektu wolontariusze ze Stowarzyszenia Seniorów oferują swoją pomoc raz w tygodniu.