Urząd ds. ochrony dziecka

Celem ustawy o ochronie dzieci jest zapewnienie, aby dzieci żyjące w niedopuszczalnych warunkach lub dzieci, które narażają swoje zdrowie i rozwój, otrzymały niezbędną pomoc. Rolą Urzędu ds. ochrony dzieci (Barnavernd) jest wzmacnianie rodzin w wychowywaniu dzieci oraz podejmowanie działań mających na celu zagwarantowanie dobra dziecka.

Gdy Urząd ds. ochrony dzieci otrzyma zgłoszenie o dziecku, personel urzędu ocenia (sprawdza), czy istnieje powód, aby dokładniej zbadać daną sprawę. Rodzice dziecka są w większości przypadków powiadamiani o zgłoszeniu i o podjętych w związku z tym działaniach. Wyjątkiem jest sytuacja, w której domniemywa się, że dziecko jest w stanie zagrożenia będąc pod nadzorem rodziców, w związku z tym tymczasowe niepoinformowanie rodziców o podjętych działaniach służy interesom dziecka.

Działania Urzędu ds. ochrony dzieci, które są podejmowane w wyniku decyzji o rozpatrzeniu danej sprawy, polegają na uzyskaniu dokładnych informacji na temat dziecka i jego stanu (warunków), tak aby wsparcie i pomoc dla dziecka, rodziców i rodziny były jak najbardziej celowe (skuteczne). W większości przypadków wsparcie w zakresie ochrony dzieci opiera się na wywiadach (doradczych), poradnictwie, edukacji i udzielaniu wskazówek. Ponadto, Urząd ds. ochrony dzieci może zapewnić dziecku rodzinę wspierającą (rodzinę pomocniczą), podjąć współpracę ze szkołą i przedszkolem, itd.  

Jeśli współpraca między Urzędem ds. ochrony dzieci i rodzicami nie przynosi rezultatu, a warunki, w jakich znajduje się dziecko są nadal oceniane jako niedopuszczalne, konieczny może okazać się pobyt dziecka u rodziny zastępczej. Należy pamiętać, że przydzielenie rodziny zastępczej jest rozwiązaniem tylko wtedy, gdy wszystkie inne i łagodniejsze środki zaradcze nie przyniosą pożądanych rezultatów. 

Szczegółowe informacje na stronie gminy Árborg: https://www.arborg.is/stjornsysla/svid-og-deildir/fjolskyldusvid/felagsthjonusta-1